دعانويس - دعا نویس با موکل - دعانویس استاد - دعا نویس خوب

دعانویس کیست ؟ دعانویس خوب تلفنی – دعانویس استاد

دعانویس کسی است که در زمینه علوم غریبه و عرفان به حقیقت رسیده اند و از آگاهی معنوی و دانش و ارتباط با دنیای ماوراء فعالیت می کنند و به نوعی دارای نیرو و انرژی مثبتی می باشد که به شناخت خود رسیده است و با نوشتن دعا و یا طلسماتی روی کاغذ برای حل…