تصویر سرکتاب و دعانویسی - باز کردن سرکتاب واقعی - سرکتاب با حروف ابجد

سرکتاب و دعانویسی – باز کردن سرکتاب واقعی – سرکتاب با حروف ابجد

سرکتاب نوعی علم برای اطلاع از چیزهایی از قبیل: وجود سحر و جادو، چشم زخم و برای دفع آنها در فرد استفاده می شود. بسیاری از افرادی که در این زمینه فعالیت دارند برای اطلاع یافتن از طالع شخص با استخاره از رمل و کتاب و موجودات ارگانیک و با علم اعداد و یا جفر…